Medaljens bakside

Den erfarne nordsjøfiskeren Karl N. Meløysund skriver i dette innlegget om hvordan 40 års oljevirksomhet i Nordsjøen har ført til giftige og farlige utslipp av radioaktivt avfall:

Det er med stor interesse jeg leser i Fiskeribladet Fiskaren at søkelyset nå rettes mot de tidligere tilslørte fakta om oljeindustrien’s førti års virksomhet i Nordsjøen. Jeg har selv erfart hvordan fakta både forties og sensureres av oljeindustriens medhjelpere.

Når Fiskeribladet Fiskaren av 28 sept. d.å. opplyser at de opptil 26 m. høye kakshaugene i Nordsjøen inneholder miljøfarlige stoffer, ja da nærmer man seg sannheten. Men hvorfor gir man ikke de miljøfarlige stoffene sitt rette navn??

Stor honnør til Fiskeribladet Fiskaren av 30 sept. d.å. som i lederen går såpass klart ut med at her har og skjer det uakseptable ting, sitat: Det har vært førti år med farlige utslipp fra oljeindustrien. Giften som ennå finnes i bunnsedimentet, sitat slutt.

GIFTEN HETER NEMLIG RADIOAKTIVT AVFALL.

I rapporten ” Radioaktivt avfall fra oljevirksomheten ” utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra NOR Engineering Miljø as i 2002 står det følgende:

”Oljeproduksjonen i Nordsjøen fører til at det dannes store mengder lavradioaktivt avfall. Disse stoffene er skadelig dersom de kommer inn i kroppen, for eksempel via mat, og vil kunne gi kreft eller skade på arvestoffet. Forbindelsen representerer tilsvarende fare for planter eller dyr de måtte komme i kontakt med. Stoffet har svært lang halveringstid, og må lagres i flere tusen år før de blir ufarlige. I dag ligger det radioaktive avfallet midlertidig lagret på oljebasene (kakshaugene) i påvente av en endelig løsning.” Noe nå også Fiskeribladet Fiskaren dokumenterer.

Rapporten viser videre at mengden av radioaktive stoffer som pumpes opp fra olje og gassbrønnene i Nordsjøen øker hvert år. Det samlede utslippet av radioaktive stoffet fra olje og gassektoren utgjør om lag 20 % av technetiumutslippet fra Sellafield . Det var i 2002. Avfallet representerer en potensiell fare for både mennesker og miljøet. Dette i.h.t. rapporten.

Alle ungdomsorganisasjonene i de politiske partiene vil la oljen ligge inntil videre utenfor Lofoten og Vesterålen, og det er jo deres fremtid det gjelder. Men det bryr oljeindustrien seg lite om. Oljeindustrien har ingen troverdighet lenger. I deres verden er det bare penger og makt som gjelder. Det ser ut som vett og forstand ikke er et virkemiddel i hensynet til verken fiskerinæringen eller miljøet, selv om disse står for langt større verdier enn oljeeventyret.

Karl N. Meløysund har mange års erfaring som Nordsjøfisker og fikk som utallig mange andre yrkesutøvere på havet smertelig erfare hva oljeindustriens inntog på fiskefeltene egentlig medførte. Han er meget kritisk til at ikke norske myndigheter har tatt Nordsjøfiskerne på alvor når man har forsøkt å varsle om de mange kritikkverdige forholdene rundt oljeindustri i havområdene på norsk sokkel.

Vist 519 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Jeg har lyst til å høre fra Gaute Wahl om han har peiling på hvor mange skip som i løpet av et år befinner seg i Nordsjøen. Hvor mye tror du pr år det fra disse det slippes mye giftstoffer?.

Hilmar Madsen, hvor mange skip går omkring med giftstoffer ?
Det er heller ikke Gaute Wahl som har skrevet dette, det er det Karl N. Meløysund som har gjort, og han har drevet fiske i mange år, også i Nordsjøen.
Kanskje du kan skrive en artikkel der du tar opp det du ser som et problem med giftstoffer ombord på skip som slipper dette ut ?
Det er nytt for meg, men jeg tar i mot all lærdom med ydmykhet og takk !

Det har til tider blitt oppdaget utslipp fra skip. Noe jeg ikke er i tvil om også skjer uten at det blir oppdaget. Det er et stort hav og mye kan skje om natten. Jeg har på nærsyn sett utslipp av div oljeprodukter. Til og med på tur gjennom Raftsundet. Som var synlig fra land.
Oljetankere på tur langs kysten har i mange år drevet med å slippe ut rester som ikke ble levert.

Jeg regnet med at Hilmar Madsen hadde tall og diverse om dette siden han spurte om det slik han gjorde, men der tok jeg feil.
For å si det slik: Hilmar Madsen;har du anelse om “hvor mange skip som i løpet av et år befinner seg i Nordsjøen. Hvor mye tror du pr år det fra disse det slippes mye giftstoffer?.”
For min del har jeg ikke anelse om hvor mange skip som er i Nordsjøen pr. år, og ikke vet jeg hvor mye giftstoffer disse slipper ut.
Jeg går ut fra at disse oljetankerne som du viser til slipper ut oljerester, og ikke giftstoffer ?
Og det innlegget til Karl N. Meløysund tar opp er “ulovligheter” i Nordsjøen, ikke at en båt har sluppet ut olje i Raftsundet !
Har du argumenter angående dette som kan være med på å kaste lys over dette, eller vil du prøve å “uskadeliggjøre” det ved å fortelle hva andre har foretatt seg ?

Nå tror jeg du Per R Vikten forsøker å gi inntrykk av at det ikke skjer ting ute på
det åpne hav som ikke blir registrert. Jeg har ikke noe statistikk over slike ting.
Men gjennom årene og i en jamn runddans inne i dette basenget. Så vil det om slike ting slippes ut bidra til en forurensing av Nordsjøen. Jeg har altid ment at bensin, disel og andre kjemiske stoffer som slippes ut i havet er med på å forurense. Har du aldri tenkt på når du har vasket det på hendene i oljeprodukter at det kunne være skadelig i lengden? Det er påvist av leger at det bør unngås. Det kan oppstå muskulære nerveproblemer av å bruke slikt til rensing.

Annonse

Nye bilder